1) PRIMERA:

Les reserves estaran confirmades únicament si s'ha abonat la bestreta corresponent, sent només vàlida per a les persones i dates

indicades. La reserva es retornarà íntegra si el client avisa amb més de 10 dies d'antelació. Es retornarà el 50% si el client avisa entre

5 i 10 dies d'antelació. No es retornarà res si el client avisa amb menys de 5 dies. L'anul·lació s'entén des del dia que es envia un e-mail confirmant la cancel·lació.

2) SEGONA:

A l'entrada a la casa es pagarà la resta de l'import de l'estada. La casa es lliurarà el dia de sortida a les mateixes condicions en què es va lliurar en el moment d'entrar. El client es compromet, a terme de l'contracte, a lliurar en idèntiques condicions en què els rep, tant el local com el mobiliari i equip, sent del seu compte la reposició i reparació de totes les pèrdues i deterioraments els siguin imputables. Reservat el dret d'demanar-los una fiança de 100 euros (lliurament en metàl·lic), que quedarien en dipòsit sent-li retornada el dia de sortida, si no hi ha desperfectes o despeses de neteja extres, tant en exteriors com interiors, que es descomptaran de la fiança . La devolució es faria en metàl·lic

3) TERCERA:

No s'admetran més persones de les estipulades en el present contracte. Si hagués necessitat d'allotjar un nombre més gran de persones s'haurà de notificar a la propietat perquè autoritzi la seva allotjament. L'accés a les instal·lacions està només i exclusivament autoritzat a el nombre de persones que apareixen en aquest contracte. En el cas que es detectessin persones alienes, el contracte serà anul·lat, havent d'abandonar les instal·lacions immediatament sense donar lloc a devolucions i en cas de negativa es procedirà a cridar a l'autoritat corresponent perquè procedeixin a l'desallotjament segons llei. En cas d'alguna inspecció de la casa per la Guàrdia Civil si trobessin més persones que les declarades, la responsabilitat serà de l'viatger contractant o signant. S'admeten gossos i gats a l'interior de la casa prèvia autorització expressa en el moment de la reserva.

4) QUARTA:

L'hora d'entrada serà la 17:00 hores i la de sortida les 12:00 hores. Aquest horari pot ser modificat, prèvia petició per part de client i si l'arribada de nous clients ho permet. Si s'hagués permès sortir després de dinar haurien de ser abans de les 17:00 h.

5) CINQUENA:

La renda inclou: roba de llit i bany, estris de bany, aigua corrent i electricitat, electrodomèstics, vaixella, coberteria, cristalleria, estris de cuina, estris de neteja, mobiliari, i neteja abans de la seva entrada. Durant l'estada a la neteja va a càrrec de l'inquilí / a.

6) SISENA:

El propietari pot rescindir de forma automàtica el contracte en els següents casos: • Excés de el nombre d'ocupants autoritzats. • Incompliment de les normes usuals d'urbanitat, higiene, convivència o ordre públic habituals.

7) SETENA:

Responsabilitats excloses: - Els robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada a l'allotjament llogat. - Els talls de subministraments de llum, aigua o gas. - El trencament d'electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l'allotjament ha de comunicársenos immediatament per efectuar l'avís a el Servei Tècnic oportú, però la no assistència per part d'aquest servei no serà motiu d'indemnització. - Les obres que l'Ajuntament o altres empreses alienes a la Casa Rural, puguin realitzar en els voltants i que puguin afectar el normal desenvolupament de l'estada de client. - Qualsevol tipus de causa major, natural o similar que impedeixin el gaudiment de les instal·lacions de la Casa Rural.

8) VUITENA:

L'accés a la piscina de nens ha de ser sota la supervisió permanentment de l'adult responsable, sent els pares o tutors els responsables de la utilització de les instal·lacions, així com de les mesures de seguretat.

9) NOVENA:

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dono el meu consentiment perquè les dades que va aportar siguin incloses en un fitxer automatitzat de què és titular Gasa Guzman i siguin utilitzats per la seva base de dades de clients i declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar per email rfeservas@casaguzmanballobar.com o al domicili social de Casa Guzman, en Cl. Sant Joan Alta 17 de Ballobar ( Osca)

1O) DESENA

La part arrendatària respondrà dels perjudicis per incompliment de les obligacions contractuals i dels danys originats a la casa o al mobiliari inclòs en el present arrendament. L'arrendatari és responsable, no només dels seus propis actes, sinó dels que cometin els ocupants de la casa llogada, tant a efectes de resolució contractual, com d'una possible indemnització de danys i

perjudicis. Per tal de rescabalar econòmicament la part arrendadora de les despeses que es puguin originar per la manca d'observació de les normes contingudes en el present, així com les consignades en les normes d'ús dipositades en l'allotjament, l'arrendatari faculta de forma expressa a l'arrendador, perquè amb càrrec a la quantitat lliurada com a dipòsit de garantia (reflectida en les clàusules particulars), dipositi i faci seva la quantitat equivalent que compensi els danys o despeses que aquell hagi ocasionat. En cas que l'arrendatari no hagués lliurada cap quantitat per l'anterior concepte, i amb la finalitat de compensar les esmentades despeses, aquest, faculta expressament a la part arrendatària a realitzar un càrrec equivalent a la dita import a la targeta de crèdit o dèbit les dades han quedat consignats en les condicions particulars de el present.

11) UNDECIMA

El CLIENT haurà de respectar el mobiliari i les instal·lacions de l'habitatge. Ens agrada que tots els nostres hostes, igual que vostè, trobin un màxim confort i neteja.

12) DUODECIMO

Per raons de l'emplaçament de la propietat està terminantment prohibit l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic (petards, bengales, etc.).

13) tretzena

Davant evidències de VANDALISME, SOROLLS, AVALOT, QUEIXES FUNDADES DE VEÏNS o ÚS IMPRUDENT de l'habitatge i els seus estris, els propietaris es reserven el dret a donar per finalitzat el contracte de lloguer en qualsevol moment, i els inquilins abandonar l'immoble immediatament.

14) CATORZENA

Respecte, en tot moment, per la calma i el descans, així com la convivència amb els veí adjacents a la casa rural. Per aquest motiu, les festes no estan permeses.